Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Senesi10 Maý, 2015 (23:06)

BölümSoňky habarlar

BelliklerHokkeý

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasyebtli hokkeý ýaryşy

Aşgabat, 10-njy fewral (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda ýetip gelýän Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan hokkeý boýunça ýaryşlar başlandy. Oňa iki toparça 8 topar gatnaşýar.

“A” toparçasyna Içeri işler ministrliginiň “Galkan”, “Türkmengaz” döwlet konserniniň “Oguzhan”, Goranmak minstrliginiň Harby institutynyň “Watançy” hem-de Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk toplumynyň “Alp Arslan” toparlary girýär. “B” toparçasynda bolsa Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar minstrliginiň “Şir”, IIM-niň institutynyň “Nesil”, Sport baradaky döwlet komitetiniň sport mekdebiniň “Bürgüt” we Döwlet serhet gullugynyň “Merdana” toparlary çykyş edýär.

Toparlaryň dördüsi (her toparçadan iki topar) medallar ugrundaky bäsleşigi dowam eder. Ýaryşlar Içeri Işler ministrliginiň institutynyň we Gyşky oýunlar sport toplumynyň buzly meýdançalarynda geçirilýär.

Bäsleşikler Türkmenistanyň çempiony “Galkan” we “Watançy” toparlarynyň duşuşygy bilen açyldy. Oýun köplenç bir tarapyň artykmaçlygy bilen tamamlandy. Netijede, “Galkan” topary jogapsyz 9 hokkeý topuny geçirdi.

“Oguzhan” bilen “Alp Arslan” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşykda “Oguzhanyň” hüjümçisi dört gezek tapawutlanmagy başardy. Bu oýun 10:1 hasabynda “Türkmengaz” döwlet konserniniň hokkeýçileriniň peýdasyna tamamlandy.

Dürli halkara ýaryşlarynyň ençeme gezek ýeňijisi bolan “Şir” topary “Bürgüt” toparyny 18:3 hasabynda ynamly utmagy başardy. 

“Nesil” bilen “Merdana” toparlarynyň arasynda geçirilen duşuşyk örän çekeleşikli we ýokary netijeli boldy. Bu duşuşyk 22:2 hasabynda IIM-niň institutynyň peýdasyna tamamlandy. 

11-nji fewralda ikinji tapgyryň oýunlary geçiriler. Garaşylyşy ýaly, esasy bäsleşik öňde baryjylar “Galkan” we “Oguzhan” toparlarynyň arasynda bolar.

Habarlar #Hokkeý

Köpräk görkez


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: