Biz barada

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça geçirilýän V Aziýa oýunlarynyň guramaçylyk işleri barada

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Guramaçylyk komiteti

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýokary ...

Doly maglumat

Ýerine ýetiriji komiteti

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti. ...

Doly maglumat

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi

Aziýa Olimpiýa Geňeşi 1982-nji ýylyň 16-njy noýabrynda 1-nji Baş Assambleýasynyň çäklerinde r...

Doly maglumat


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: