Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Guşakly göreş

Guşakly göreş milli göreşiň iň gadymy görnüşleriniň biridir. Bu görnüş taryhda ýazga girizilen sportlaryň biridir. Guşakly göreşiň garşydaşlary biri-birini guşagyndan tutup, ýykmak ugrunda ýaryşýarlar.  

Guşakly göreşiň birnäçe görnüşini kadalaşdyrmak maksady bilen, 2011-nji ýylda esaslanylan Halkara guşakly göreş birleşigi degişli düzgünleri we ýörite lybaslary kada girizdiler.  

Häzirki döwürde guşakly göreşiň bäş sany ýaş ýagny, ýaşy kiçiler, ýaşlar, talyplar, ýaşy ulular we weteranlar we 12 sany (erkekler üçin 7 we zenanlar üçin 5) agyrlyk derejeleri boýunça birnäçe görnüşleri bardyr: erkin usul, nusgawy usul, zenanlaryň guşakly göreşi, kenarýaka guşakly göreş, garda guşakly göreş.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: