Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Bilýard sporty

Bilýard üç sporty özünde jemleýär, ýagny stol üsti, karambol we snuker.  
Karambol bilýardy torjagazy bolmadyk we adatça 10 fut uzynlykly stolda oýnalýar we başlamak çyzygyny, göni çyzygy, karambol ýassyjagyny, artistik bilýardy we dört şary öz içine alýar.   

Stol üsti bilýarda adatda alty torjagazy bolan, 7, 8 ýa-da 9 fut uzynlykly bilýard stolunda oýnalýan bilýardlaryň birnäçesi degişlidir. Şol sanda hem bilýard sportuna beýleki sekiz-şar (dünýäde giňden oýnalýan kiý sporty), dokuz-şar (hünärmenlik oýny) on-şar, göni stol, bir torjagaz we kenar bilýardy degişlidir.  

Snuker we iňlis bilýardyna alty sany torjagazy bolan “snuker” atly stolda oýnalýan oýunlar degişlidir. Beýleki kiý sportlarynyň aýratyn medeniýeti we adalgasy olaryň oýnuny häsiýetlendirýär.  

Gysga maglumatlar

  • Stol üsti, snuker we karambol sportyny özünde jemleýän “bilýar” derejesi 2005-nji ýylyň Dünýä oýunlarynda we 2006-njy ýylyň Aziýa oýunlarynda geçirildi 
  • Bu üç görnüş bir “saýawan” guramasyna 1990-njy ýylyň awgustynda birleşdirildi.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: