Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Welosport (trek) 

Welosport tiz depginli we çekeleşikli ýaryş bolup, ol dürli toparly we ýeke täk şahslar üçin çäreleri öz içine alýar. Türgenler öz tizligini, güýjüni, çydamlylygyny we ýaryşmak usulyny 43 derejeli kenarýaka welotrek ýodasynda görkezmeli. Tomaşaçylaryň welotrege ýakynlygy we tigirçileriň tizligi täsir galdyryjy duýgyny döredýär galdyrýar. Sportuň şu görnüşi tizligi, usullary  özünde jemleýär. 

Sportuň welosport görnüşi iki sany giň derejä bölünýär. Olar sprint we çydamlylyk ýaryşlarydyr. Adatça ýaryşyjylar bir derejede ýaryşyp, ikinji derejede ýaryşmaýarlar. 

Gysgaça maglumatlar 

  • Welosport ýaryşy boýunça ilkinji dünýä çempionaty 1893-nji ýylda Çikagoda geçirildi
  • Özüniň 122 ýyl taryhynda, sportuň bu görnüşiniň dünýä çempionatyna 23 döwlet gatnaşdy. Şol sanda Ýaponiýa, Kolumbiýa we Wenesuella döwletleri. Bu çäre Fransiýada 15 gezek geçirildi. 
  • 1896-njy ýyldan bäri Welotrek Olimpiýa sporty diýlip hasaplanylýar.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: