Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Tans sporty

Tans sporty diýip öňler ball tansynyň ýaryşyna aýdylýardy. Bu hili lezzetli çäräniň ady häzirki zamanda talap edilýän sporty aňlatmak üçin üýtgedildi.   
Bu sporta mahsus aýratynlyklar fiziki güýçden, başarjaňlykdan, çalasynlykdan, sport taýdan ýokary derejeliliginden, topar hökmünde jebislikde işleşip bilmeginden we tans edilýän sazdan ybaratdyr. Çykyşyň täsirli bolmagy üçin sport artistlik ukyby bilen utgaşdyrylmalydyr.  

Tans sporty bäş latyn we bäş kadaly tanslardan gözbaş alýar. Bu tasnlaryň her birinde tansçy jübüt özleriniň tansynyň hilini görkezmek üçin diňe bir degişli tehnikany görkezmän, eýsem güýjüni, deňagramlylygy saklap bilijiligini we beýleki emellerini görkezýärler.   

Gysga maglumatlar

  • Ýigriminji asyryň başynda Fransuz işewürleri ball zallaryny ýaryş desgalaryna öwürip, ýaryş hökmünde geçirenlerinden başlap, tans sport diýlip hasap edilip başlanyldy.  
  • Bu 2000-nji ýylyň Sidneý Olimpiýa Oýunlarynyň ýapylyş dabarasynda geçirildi.  
  • 2013-nji ýylda Taipeiň Kaohsiung şäherinde Dünýä tans sporty oýunlarynyň ilkinjisi geçirildi   


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: