Ýerine ýetiriji komiteti

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti.

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Aziýa Olimpiýa Geňeşi 1982-nji ýylyň 16-njy noýabrynda 1-nji Baş Assambleýasynyň çäklerinde resmi taýdan döredildi we gir...

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti

2013-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi geçirildi we onda 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Hormatly Prezidentimiz  "Ýerine ýetiriji komiteti döretmek" barada Karara gol çekdi.

Salgysy:
10 ýyl Abadançylyk köç., jaý 108. Aşgabat, Türkmenistan. 744000

Tel.: +993 12 45-69-46
Faks: +993 12 48-18-70
E-mail: info@ashgabat2017.gov.tm

Guramaçylyk komiteti

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny 2017-nji ýylda Aşgabat şäherinde ýokary ...

Doly maglumat

Ýerine ýetiriji komiteti

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti. ...

Doly maglumat

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi

Aziýa Olimpiýa Geňeşi 1982-nji ýylyň 16-njy noýabrynda 1-nji Baş Assambleýasynyň çäklerinde r...

Doly maglumat


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: