Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Futzal

Futzal bu futbol oýunyna meňzeş bolup, az sanly agzadan düzülen görnüşinde tanalyp, topar we milli ýygyndylar üçin dünýä we Ýewropa Çempionaty bilen bilelikde, halkara futbol federasiýalar bilelişigi we Ýewropa futbol assosiasiýalary bileleşigi tarapyndan goldanylýar. Futzal sporty ilki bilen Günorta Amerika ýurtlary bolan Urugwaý we Brazilýa ýurtlarynda oýnalyp başlandy.

Futzal adatça, hokeý görnüşindäki üsti ýapyk tekiz meýdançada, dört top ölçeginde gysga aralykda bökmek arkaly oýnalýar. Bu gapdal tarapda ýerleşen çyzgylaryň aralygynda ähli oýunçylaryň bu meýdança erkin girmäge hukugy bolup, adam boýy belentlikden ýokarda topy geçirmek arkaly oýnalýar. Oýunlar her tapgyryň ýarysy üçin 20 minut dowam edip, rugsat berilen wagt boýunça sagadyň düzmek we togtatmak arkaly oýnalýar. Topa gözegçilik etmek we kiçi giňişlikden geçirmek, ýeriň üsti, top we oýnuň düzgünleri döredijiligiň we usulyň kämilleşmegine badalga berýär. 

Gysga maglumatlar

  • Ýokary derejä eýe bolýan dünýädäki ähli (Barselona, Real Madrid, Çelsa, Mançester Ýunaýted we ş.m) toparlarda futzal oýnaýan ýaş oýunçylar bar.
  • Dünýaniň ähli ýokary derejeli oýunçylary futzal oýunyny oýnamakda kämilleşdiler we çykgynsyz ýagdaýlarda  çalt depginde pikir edip bilmekde we ylgamak boýunça çalasynlyk ukybyny ösdürmekde bu oýunyň esasy orny eýeleýändigine göz ýetirdiler. Pele, Maradona, Messi, Kaka, Kawi, Ronaldo, Robunho, Ronaldinho we Fabreges oýunçylary ýaşlykdan futzal oýunyny oýanamak bilen kämilleşdiler.
  • Ilkinji Futzal boýunça dünýä Çempionaty 1982-nji ýylda Brazilýanyň San-Paulo şäherinde geçirildi we Brazilýa birinjiligi eýeledi.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: