Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Ýeňil atletika

Ýeňil atletika türgenleri ýeňil atletika boýunça 13 çärä gatnaşýarlar. Bu bäsleşik öz içine birnäçe ýeňil atletika çärelerini, meselem uzak aralyga bökmegi, üçüdikläp bökmegi we ýokary bökmegi, şol sanda hem gysga, orta we uzak aralygy ylgap geçmegi we päsgelçilikli ýoldan ylgamagy alýar. Ýeňil atletika çäreleriniň köpüsi ýöriteleşdirilen enjamyň bolmagyny, fiziki aýratynlyklary synamagy talap etmeýär.  Diňe agramlyk daşyny zyňmak ýaryşy  ýapyk binada geçirilýär.   

Gysga maglumatlar

  • Ýapyk binalarda dünýä oýunlary 1985-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirildi 
  • Ylgamak sporty Olimpiýa oýunlarynyň ilkinji ýaryşy boldy  
  • Ýeňil atletika sportunyň köp görnüşleri müň ýyllardan bäri üýtgemän gelýär we häzirki döwürdede giňden oýnalýar  


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: