Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Meýletinçiler

"Parahatçylygy goldaýan nesiller" halkara guramasynyň talaplaryna laýyk gelýän meýletinçiler Meýletinçiler 2014-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň gurnamagyndaky bäsleşik esasynda, “Generations for peace” halkara guramasynyň talaplaryna laýyklykda seçilip alyndy. Has anygy, Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen Bütindünýä Paraolimpiýa oýunlary döwrü...

Doly maglumat

Oýunlar Akademiýasy

Oýunlar Akademiýasy 2010-njy ýylda Aşgabat şäheri Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin hukuk gazandy. Oýunlar 2017-nji ýylyň  sentýabr aýynyň 17- 27 –si aralygynda geçiriler.   Türkmenistanda geçiriljek ilkinji köp ugurly sport oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin Ýerine ýetiriji komitetiň işgärleri we işe täze geljek işgärler ü&ccedi...

Doly maglumat

Hemaýatkärler

Hemaýatkärler Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 2017-njii ýylda Aşgabat şäherinde geçirilip, Oýunlara  Milli Olimpiýa komitetleriniň 62-sinden we Okeaniýa döwletlerinden türgenleriň alty müňüsi sportuň 21 görnüşi boýunça  özara bäsleşerler.   Bu uly göwrümli sport çäresi Türkmenistanda geçiriljek möhüm we köptaraplaýyn sport &...

Doly maglumat

Ygtyýarlandyrmak

Haryt boýunça ygtyýarlandyrylan şahs Ýapyk binlarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny taýýarlamak boýunça jogapkär Ýerine ýetiriji komitet ýerli we halkara gurmalardan ( ýüz tutanlardan)2017-nji ýylda Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binlarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda haryt boýunça ygtyýarlandyrylan resmi şahs bolmagy üçin te...

Doly maglumat


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: