Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Kik-boksing

Kik-boksing bu söweş sungatyna degişli sport görnüşi bolup, onda ýaryşyjylar ýörite boks elliklerini geýip boks sportundaky ýaly ýumruklaşmaly we açyk aýaklary bilen karate sportundaky ýaly depmek usullaryny ulanýarlar. Kik-boksing sport görnüşini ilkinji bolup karate bilen taýboksy garyşdyryp, Ýapon karatisti gurnady.

Garşydaşlar biri-biri bilen ýumruklaşyp, depişip, bilinden ýokarsyna depip bilýärler. Olara tirsegini we dyzyny ulanmak gadagan edilýär, emma injigi ulanmak kä halatlarda rugsat edilýär. Garşydaşlara söýenişip uruşmak, biri-birini zyňyp urmak gadagan edilýär. Adatça çäre 3 tapgyrdan 12 tapgyra çenli dowam edýär we tapgyrlaryň arasynda 1 minutlyk arakesme berilýär.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: