Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Suwda ýüzmek

“Gysga aralyk” adalgasy howuzyň uzynlygynyň 25 metrden ybaratdygyny aňlatmak üçin ulanylýar. “Gysga aralyk” FINA we howuzda geçirilýän ýaryşlaryň beýleki edaralar  tarapyndan tanalan howuz aýratynlygynyň ikinji görnüşine degişli bolup durýar.   

Zenanlar we erkekler 16 sany çärä, şol sanda hem estafeta we dört zolagly– erkin usulda ýüzmek, brass-öňin ýüzmek, arkan ýüzmek we “kebelek” usulda ýüzmek  ýaryşlaryna gatnaşýarlar. Ýüzüjiler öňünden kesgitlenen usulda berlen aralygy ýüzüp geçýärler we iň gysga wagt ugrunda ýaryşýarlar. Tiz wagtda ýüzüp geçmek üçin, başlamak we öwrülmek usullary  örän wajyp ýeri eýeleýärler. 

Gysga maglumatlar

  • Adatça gysga aralyga  ýüzmekde iň ýokary üstünliginiň gazanylan wagty (rekordy) uzak aralyga ýüzmekde gazanylan iň ýokary üstünligiň wagtyndan (rekordyndan) gysga bolýar. Bu tizligiň ulalmagyna sebäp bolýan diwardan “özüňi itmegiň” ulurak sany bilen baglanyşykly diýlip, çak edilýär.   
  • Iň tiz we netijeli ýüzmek usuly erkin usul bolup durýar.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: