Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Tennis 

Ýaryşyjylar pökgisini raketka  arkaly tordan geçirmek üçin gezekleşip urýarlar. Sportuň bu görnüşinde ýekeleýin (bire bir) we jübütleýin (iki ikä garşy) çäreler erkekler we aýallar üçin, şeýle hem garyşyk jübütler (her bir topar bir erkek we bir aýal oýunçydan ybarat) üçin gurnalýar.

Tennisde utuklar üýtgeşik “ söýgi”, “on bäş” we. ş.m. ýaly atlandyrylýar. Meýdançadan seredip, tomaşaçylar ýaryşyjylaryň göniden - göni duýgusyny duýup biler. Oýunçylaryň taktiki ukyby we oýunlaryň dowamyndaky dartgynly ýagdaý  ruhyňy beýgeltýär. 

Gysgaça mglumatlar 

  • Dörtbuç meýdanlar 1875-nji ýylda Wimbledon üçin guruldy. Aslynda, bu meýdança sagat-aýna şekillidi. 
  • Wimbledon çempionaty, dünýäde sportuň iň gadymy görnüşi bolup, bu abraýly sport hasap edilýär. 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: