Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Türkmen milli göreşi

Milli göreşiň guşagy ulanmaga we ulanmazlyga baglylykda üç emeli bardyr: guşakdan tutup  (yzygiderli guşagy goýbermän), guşagy goýberip (guşakdan erkin tutup) we guşakdan tutman göreşmek. Bu emelleriň ählisinde hem aýaklary ulanmaga rugsat edilýär, emma guşakdan tutup göreşmekde göwräniň ýokary  bölegini ulanmak rugsat edilýär.   

Milli göreşleriň hijisinde hem göreş aýakgabyny geýmek rugsat edilmeýär.   

 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: