Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Biziň ýurdumyzda gurulýan özboluşly sport desgalarynyň biri hem Olimpiýa şäherjigi bolup durýar. Merkezi Aziýa sebitinde deňi-taýy...

Olimpiýa şäherjigi

Aşgabat Olimpiýa şäherçesi (AOC)

Täze gurlan Olimpiýa toplumy jemi 1 466 400 m2 meýdany tutýar we paýtagtymyz Aşgabadyň merkezinde ýerleşýär. Bu bolsa şäherjigiň ähli ýerlerinewe desgalaryna barmagy aňsatlaşdyrýar.

Olimpiýa şäherjigi 13 sany ýaryş desgany, sany türgenleşik desgany we Türgenler şäherçesini öz içine alyp, jemi 30 sany desgadan ybaratdyr. Türgener şäherçesi 5 500 sany türgeni, 2 250 sany toparlaryň wekillerini we 1 000 gowrak daşary ýurtly tehniki wekilleri garşylar.

Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň agzalaryny, metbugat we ýaýlyma beriji guramanyň wekillerini kabul etjek iki sany myhmanhana hem toplumyň çägine girýän goşmaça desgalara degişlidir. 

Täze gurlan Olimpiýa stadiony Olimpiýa şäherjiginiň merkezinde ýerleşýär. Onuň döwrebap dizaýnynda Türkmenistanda belent sarpa we söýgä eýe bolan behişdi bedewiň şekili ýer alýandyr. Oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabaralary hem sygymlylygy 45 000 adam bolan Aşgabat Olimpiýa stadionynda geçiriler.

Olimpiýa şäherjiginiň günbatarynda Olimpiýa stadionynyň ýanynda toplumyň bir bölegi bolýan we Oýunlar geçirilýän döwründe türgenler üçin dürli hyzmatlaryny ýerine ýetirjek täze sport-lukmançylyk desgasy, ýagny saglygy dikeldiş merkezi ýerleşýär.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: