Trek welosport 

Trek welosport tiz depginli we çekeleşikli ýaryş bolup, olar ýekeleýin we toparlaýyn dissiplinalary öz içine alýar. Türgenler öz tizligini, güýjüni, çydamlylygyny we ýaryşmak usulyny 43 derejeli kenarýaka welotrek ýodasynda görkezmeli. Tomaşaçylaryň welotrege ýakynlygy we tigirçileriň tizligi täsir galdyryjy duýgyny döredýär. Sportuň bu görnüşi tizligi, usullary özünde jemleýär.

Gysga maglumatlar 

  • Welosport ýaryşy boýunça ilkinji dünýä çempionaty 1893-nji ýylda Çikago şäherinde geçirildi.
  • Özüniň 122 ýyl taryhynda, sportuň bu görnüşiniň dünýä çempionatyna 23 döwlet gatnaşdy. Şol sanda, Ýaponiýa, Kolumbiýa we Wenesuella döwletleri. Bu çäre Fransiýada 15 gezek geçirildi. 
  • 1896-njy ýyldan bäri welotrek Olimpiýa sporty diýlip hasaplanylýar.

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 6 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 18-23-nji sentýabr   
Medal toplumy: 10 
Ýaryş geçirilýän desga: Welotrek sport binasy


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: