Ýeňil atletika

Ýeňil atletika türgenleri 13 sany dissiplinada çykyş edýärler. Bu ýaryş birnäçe ýeňil atletika dissiplinalaryny, meselem, uzak aralyga bökmegi; üçürdikläp bökmegi; beýikligine bökmegi; şol sanda gysga, orta we uzak aralygy ylgap geçmegi we päsgelçilikli ýoldan ylgamagy öz içine alýar. Ýeňil atletika çäreleriniň köpüsi ýöriteleşdirilen enjamyň bolmagyny, fiziki aýratynlyklary synamagy talap etmeýär. Diňe agramlyk daşyny zyňmak boýunça ýaryş ýapyk binada geçirilýär.

Gysga maglumatlar

  • Ýapyk binalarda dünýä oýunlary 1985-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirildi.
  • Ylgamak sporty gadymy Olimpiýa oýunlarynda  ilkinji dissiplina bolupdyr.  
  • Ýeňil atletika sportunyň köp görnüşleri müň ýyllardan bäri üýtgemän gelýär we häzirki döwürdede giňden oýnalýar.

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 3 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 18-20-nji sentýabr   
Medal toplumy: 26 
Ýaryş geçirilýän desga: Ýapyk bina ýeňil atletika toplumy 

 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: