Bize goşulyň

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Meýletinçiler

Ilkinji ýyldyzlar, bu siziň galkynjak wagtyňyz. Islendik iri göwrümli çäräni meýletinçileriň tagallasy we kömegi bolmasa, göz öňüne getirip bolmaz. Olaryň öz iş wezipelerine bolan höwesi, ruhubelentlik we dostluk duýgulary haýran galdyrýar, bu duýgular hem Oýunlaryň gowy we has ajaýyp geçmeginiň girewidir. Meýletinçiler Oýunlar döwründe ähli iş ugurlaryny öz hyzmatlary bilen üpjün edýär, şol sanda t&u...

Giňişleýin

Oýunlar Akademiýasy

2010-njy ýylda Aşgabat şäheri Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin hukuk gazandy. Oýunlar 2017-nji ýylyň  sentýabr aýynyň 17- 27 –si aralygynda geçiriler.   Türkmenistanda geçiriljek ilkinji köp ugurly sport oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin Ýerine ýetiriji komitetiň işgärleri we işe täze geljek işgärler üçin Oýunlaryň Akademiý...

Giňişleýin

Hemaýatkärler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 2017-njii ýylda Aşgabat şäherinde geçirilip, Oýunlara  Milli Olimpiýa komitetleriniň 62-sinden we Okeaniýa döwletlerinden türgenleriň alty müňüsi sportuň 21 görnüşi boýunça  özara bäsleşerler.   Bu uly göwrümli sport çäresi Türkmenistanda geçiriljek möhüm we köptaraplaýyn sport ýaryşlarynyň ilkin...

Giňişleýin


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: