Kikboksing

Kikboksing başa-baş söweş sungatyna degişli sport görnüşi bolup, onda türgenler ýörite boks elliklerini geýip, boks sportundaky ýaly ýumruklaşmaly we açyk aýaklary bilen karate sportundaky ýaly depmek usullaryny ulanýarlar. Kikboksing sport görnüşini ilkinji bolup karate bilen taýboksy garyşdyryp, Ýapon karatisti döretdi. Kikboksing ýaryşy ringde we tataminiň üstünde geçirilýär.

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 4 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 23-26-njy sentýabr   
Medal toplumy: 15 
Ýaryş geçirilýän desga: Taýboks we kikboksing arenasy


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: