Taýboks

Taýboks Tailandyň başa-baş söweş sungatyna degişli sportuň görnüşidir. Bu sportda dürli klinç emmelleriniň ulanylmagy bilen dik aýak üstünde garşydaşa hüjüm edilýär. Bu sport fiziki we aň taýdan kämil bolmagy talap edýän dissiplina, injikler, daban, tirsek we dyz urgulary arkaly garşydaşa hüjüm edilýär.

Bedeniň ýagny el, aýak, dyz, tirsek, injik daban ýaly agzalary arkaly göreşmek manysyny berýän “sekiz uçluk göreşi” diýip hem atlandyrylýandyr.     

Gysga maglumatlar

  • Taýboksyň ýeke täk aýratynlygy onda saz bolup, ol “Sarama” diýlip atlandyrylýar. Bu söweş tapgyrlardan öňürti we tapgyryň dowamynda ýaňlanýar.
  • Häzirki wagtda taýboks söweşijileri boks elleklerine meňzeş kiçi elliklerini geýýärler. Emma geçmişde olar diňe goranmak üçin, kendir tanapyny we ýüplügini ýa-da pagta süýüminden elleriniň we kellesiniň daşyny sarapdyrlar.

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 4 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 18-21-nji sentýabr   
Medal toplumy: 14 
Ýaryş geçirilýän desga: Taýboks we kikboksing arenasy


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: