Sambo

Sambo dünýäde iň meşhur sport görnüşleriniň biri bolup, öz içinde dürli stilleri we tehnikalary jemleýär. Bu sport görnüşi dzýudo, jiu-jitsu we göreş ýaly başa-baş söweş sungatlarynyň birikmegi netijesinde döräp, Ýewropanyň we Aziýanyň dürli başa-baş söweş stillerini hem özünde jemleýär, şeýle-de ol dünýä ýüzünde iň meşhur başa-baş söweş sungatlarynyň biri bolup durýar.

Gysga maglumatlar

  • Göreşiň halkara federasiýasy Sambo sportuny 1966-njy ýylda halkara göreş sporty diýip kabul etdi.
  • Sambo boýunça ilkinji dünýä çempionaty 1973-nji ýylda Tähranda geçirildi.  
  • Bu ulgam Ikinji Jahan Urşunda Sowet goşuny tarapyndan giňden ulanyldy.

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 3 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 24-26-njy sentýabr   
Medal toplumy: 23 
Ýaryş geçirilýän desga: Başa-baş söweş sungaty sport toplumy


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: