Ýaryşlaryň rejesi

Aşgabat 2017-niň çäginde dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň ýatdan çykmajak günleri 17-27-nji sentýabr aralygynda geçiriler.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: