Tennis 

Türgenler topy raketka arkaly tordan geçirmek üçin gezekleşip urýarlar. Sportuň bu görnüşinde ýekeleýin (bire-bir) we jübütleýin (iki-ikä garşy) çäreler erkekler we aýallar üçin, şeýle hem garyşyk jübütler (her topar bir erkek we bir aýal oýunçydan ybarat) üçin gurnalýar.

Tennisde utuklar “nol”, “on bäş” we ş.m. ýaly üýtgeşik atlandyrylýar. Tomaşaçylar ýaryşlara tomaşa etmek bilen türgenleriň bäsdeşlik duýgularyna şaýat bolýarlar. Türgenleriň tilsim başarnyklary we oýunlaryň dowamyndaky dartgynly ýagdaý tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekip gyzykly geçmegini üpjün edýär.

Gysga maglumatlar 

  • Dörtbuç meýdançalar 1875-nji ýylda Wimbledon üçin guruldy. Aslynda, bu meýdançalar çäge sagat şekilinde bolupdyrlar.  
  • Wimbledon çempionaty, dünýäde sportuň iň gadymy göranüşi bolup, bu abraýly sport hasap edilýär. 

Ýaryşlaryň geçýän döwri: 11 gün  
Ýaryşyň geçirilýän wagty: 16-26-njy sentýabr 
Medal toplumy:
Ýaryş geçirilýän desga: Ýapyk bina tennis toplumy 


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: