Petekler

Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Aşgabat 2017-niň çäginde dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň ýatdan çykmajak günleri Sentýabr aýynyň 17-den 27-i aralygynda geçiriler

Bu pursat her bir adam üçin parlak, dabaraly, ýatdan çykmajak bir tejribä öwrüler! Biz çärelere işjeň gatnaşýan tomaşaçylaryň, ýürekleri joşgunly janköýerleriň stadionlardaky ähli ýerleri doldurmaklaryny isleýäris, şu sebäpli hem biziň petek maksatnamamyz Oýunlara tomaşa etmek we lezzet almakda her adama mümkinçilik döredýän örän elýeterli we oňaýlydyr. Aşgabat 2017 çärelerine petekleriň satuwy hakyndaky soňky täzeliklerden habarly boluň.

Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin petekler 2017-nji ýylyň tomsunda satuwa çykarylar
Petekleriň halkara satuwynyň başlamagy
Türkmenistana girmek üçin wiza
Petekleriň bahalary
Ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: