Petekler

Aşgabat 2017-niň çäginde dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň ýatdan çykmajak 12 güni sentýabr aýynyň 17-den 27-i aralygynda geçiriler.

Türkmenistanyň ýaşaýjylary üçin petekler 2017-nji ýylyň tomsunda satuwa çykarylar
Petekleriň halkara satuwynyň başlamagy
Türkmenistana girmek üçin wiza
Ýazylmak
Petekleriň bahalary
Ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: