Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Türkmenistan oýunlara taýýarlyk görýär

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylyň 17-27-nji sentýabry aralygynda geçiriler


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: