Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Türkmen gymmatlygy

Eziz Watanymyz gözelligi we ýyndamlygy babatda taýsyz ahalteke bedewiniň mekany hökmünde dünýä ýüzünde ykrar edilendir. Ýakyn-u-alys ýurtlardan Diýarymyza gelýän jahankeşdeleriň, ilkinji nobatda, ajaýyp ahalteke bedewini synlamagyň arzuwynda bolýandygy hem hut şu hakykat bilen baglydyr.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: