Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.

Aşgabat 2017-Oýunlaryň resmi keşbi

Beýik Ýüpek ýolunyň bir bölegi hökmünde, Aşgabat şäheriniň töweregindäki sebitler 2000 ýyldan bäri Aziýadan myhmanlary garşy alýar we Aşgabat 2017 Oýunlaryň resmi keşbi bu baý we taryhy medeniýetini açyp görkezer.


Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.

Haýsy sahypada: ...
Saýlanan ýazgy:

Bellik: